Begrippenlijst

Palliatieve zorg

Palliatief betekent letterlijk ‘verzachtend’. Palliatieve zorg is erop gericht iemand die ongeneeslijk ziek is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de beperkte tijd die hem of haar nog gegeven is. Zorgverleners hebben niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, maar nadrukkelijk ook voor de psychische, sociale en spirituele problemen die zich bij de patiënt… 

PGB

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zorg kunt inkopen bij een zorgaanbieder of bij iemand in uw eigen netwerk. Zie ook Zorg-in-natura (ZIN).

Psychogeriatrie

De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).
In de praktijk houdt men zich bezig met verstandelijke beperkingen die te maken hebben met geheugenproblemen, bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Korsakov.
Psychogeriatrie… 

Somatiek

Met somatiek of somatisch wordt bedoeld dat iemand een lichamelijke ziekte of handicap heeft. Zie ook psychogeriatrie.

VWS

De zorgsector valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

WLZ

De Wet Langdurige zorg verzekert de hoge kosten van – vaak langdurige – behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging. De WLZ is een volksverzekering. Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch WLZ-verzekerd en betaalt hiervoor een WLZ-premie. Voor het gebruik van WLZ-zorg kan een eigen bijdrage gelden.

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om… 

Wzd

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Bekijk voor meer informatie de folder.

ZIN

Zorg in natura betekent dat u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen ontvangt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor deze zorg of voorzieningen. Zie ook Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorgkantoor

Nederland is verdeeld in ongeveer 30 zorgkantoorregio’s. De grootste ziektekostenverzekeraar in een bepaald gebied is belast met de uitvoering van de WLZ. De afdeling van de ziektekostenverzekeraar die dat doet, heet het zorgkantoor. In Kennemerland is dat het Zilveren Kruis Zorgkantoor. Het zorgkantoor maakt afspraken met zorgaanbieders over de hoeveelheid zorg die ze in een… 

Zorgprofiel

Een indicatiebesluit van het CIZ heeft de vorm van een zorgzwaartepakket (zorgprofiel). Een indicatie geeft aan op welke zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft. Voor de sector verpleging en verzorging zijn er tien verschillende zorgzwaartepakketten, die oplopen in zorgzwaarte. Er zijn er acht voor langdurige zorg en twee voor kortdurende zorg. Hoewel iedere client…