Nieuws

Vacature: lid raad van toezicht Kennemerhart

Kennemerhart is de regionale zorgorganisatie gericht op wonen, welzijn en gezondheid voor ouderen, in het bijzonder in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en omgeving. Hierbij gaat het om advies, diagnostiek, behandeling, begeleiding en consultatie. Kennemerhart levert zijn diensten vanuit tien verschillende woon- en zorglocaties, vanuit ontmoetingscentra in buurten en wijken én aan huis. Op drie locaties wordt geriatrische revalidatiezorg aangeboden. Een gedeelte van het vastgoed van Kennemerhart is in eigen beheer.

Als gevolg van het aflopen van de zittingstermijn van één van haar huidige leden is de raad van toezicht op zoek naar versterking.

LID RAAD VAN TOEZICHT KENNEMERHART - Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Functie-eisen/bijzonderheden:

 • Commissie: lid van de commissie kwaliteit & veiligheid
 • Professionele ervaring:
  • Inhoudelijke basis en werkervaring in de zorg
  • Visie en zicht op (landelijke) ontwikkelingen in het inhoudelijk domein en in samenwerken.
  • Wenselijk is kennis van en ervaring met de toepassing van zorgtechnologie.
 • Ervaring zorg: de kandidaat heeft als zorgverlener vanuit de praktijk ervaring met het vaststellen, implementeren en evalueren van richtlijnen en protocollen voor zorgprocessen. Kent de uitdagingen bij het betrekken van zorgverleners, patiënten en andere belanghebbenden bij het kwaliteitsmanagementproces.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Bestuurlijke ervaring: de kandidaat combineert zijn/haar vakinhoudelijke kennis rondom kwaliteit en veiligheid met een medior of senior niveau aan bestuurlijke ervaring.
 • Afkomstig uit de regio: geen vereiste, wel een pre.
 • Ervaring met verandermanagement is een pre.
 • Geslacht/diversiteit: geen specifieke voorkeuren.
 • Overig:
  • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
  • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als rvt-lid.

 

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de activiteiten, doelgroepen, missie, visie, doelstelling, kernwaarden en behandel/zorgfuncties van Kennemerhart.
 • Affiniteit met en kennis over de (ontwikkelingen in de) zorgsector.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Woonachtig in Zuid-Kennemerland of de Haarlemmermeer is een pre.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kennemerhart stellen; bezoek van locaties maakt daarvan onderdeel uit.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden.
 • Relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen.
 • Globale kennis en ervaring betreffende de strategie van overheden en verzekeraars.
 • Kennis en ervaring op het gebied van regionale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot zorg en welzijn.
 • Globale kennis en ervaring op financieel economisch terrein.
 • Kennis met betrekking tot organisatieontwikkeling, management en marktwerking.

 

Belangrijkste competenties:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig. Stelt vragen voor het hebben van een mening.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend en proactief, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek).
 • Beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal.
 • In staat tot zelfreflectie en in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan zijn/haar bijdrage bij te stellen.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als rvt-lid.

 

Organisatiestructuur:

 • Raad van toezicht: 6 leden, inclusief de voorzitter, commissies: Audit, Kwaliteit & Veiligheid en Remuneratie.
 • Raad van bestuur: 2 leden, ondersteunende diensten/zorg
 • Directie- en managementteam: collegiaal MT, bestaande uit 4 managers en 3 directieleden zorg.
 • Ondersteunende diensten/stafmanagers; 4 managers; Bestuursbureau (secretariaat, MarCom, programmamanagement, kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek), HRM (recruitment/ administratie), VDI huisvesting/facilitair), Bedrijfsvoering (ICT/ financiën/ cliëntzaken).
 • Medezeggenschap: OR CCR, PAR, VVAR
 • Vergaderschema RvT: De raad van toezicht vergadert tenminste 6 keer per jaar, de commissie kwaliteit en veiligheid 4 keer per jaar.
 • Benoemingsperiode: de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

 

Bezoldiging

Overeenkomstig de Wet normering topinkomens of de statuten van de organisatie, WNT klasse IV

 

Startdatum

September 2024.

 

Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van toezicht met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

 

Kennemerhart

Kennemerhart (sinds 2018) en haar voorgangers staan al decennia voor het bieden van mensgerichte en kwalitatief hoogstaande zorg in de regio Kennemerland. Circa 2400 medewerkers en 650 vrijwilligers bieden een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in Kennemerland. De meeste cliënten van Kennemerhart hebben een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking. De jaaromzet over 2023 bedraagt circa 135 miljoen euro.

In haar visie stelt Kennemerhart de eigen regie van de cliënt centraal. Medewerkers en vrijwilligers gaan bij de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening uit van de vragen, wensen, mogelijkheden en levenssfeer van de cliënt en diens verwanten. De mens staat voorop, niet de ziekte. Hierbij zijn de waardigheid, trots, privacy en participatie van de cliënt de uitgangspunten.

Medewerkers zoeken actief naar mogelijkheden om de zorg en het woonplezier verder te verbeteren en voeren de dialoog op basis van gelijkwaardigheid.

Kennemerhart kent een tweehoofdige Raad van Bestuur, ondersteund door een MT bestaande uit zeven collegiale managers/directieleden. In gezamenlijkheid wordt vormgegeven aan de recent vastgestelde strategie 2024-2027, met een focus op de kwaliteit van dienstverlening, woonbeleving, (regionale) samenwerking en zorgtechnologie.

Bestuur en Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat per 1 september 2024 uit zes personen met een evenwichtige verdeling van aandachtsgebieden. De werkzaamheden zijn ondergebracht binnen drie commissies: remuneratie, kwaliteit & veiligheid en audit.

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht:

 • Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
 • Geeft goedkeuring op de begroting, het jaarverslag en de meerjarenstrategie.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van zowel de voorzitter als het lid RvB.
 • Geeft goedkeuring indien er een samenwerkingsovereenkomst met derden kan worden aangegaan of verbroken.

 

In haar opvatting en uitvoering van het toezicht houdt de RvT zich aan de door haar vastgestelde visie op toezicht en de Governancecode Zorg. De RvT en de RvB hebben jaarlijks circa zes reguliere bijeenkomsten. Daarnaast vinden twee keer per jaar themabijeenkomsten plaats met het voltallige MT, worden werkbezoeken georganiseerd op de diverse locaties en overlegt de RvT met externe stakeholders in voorbereiding op de meerjarenstrategie. Binnen Kennemerland wordt nauw samengewerkt tussen de zorgaanbieders. Jaarlijks vindt een regionale bijeenkomst voor Raden van Toezicht van de ouderenzorgorganisaties plaats.

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft 4 keer per jaar een vergadering. Naast het formele vaststellen van het kwaliteitsjaarplan en het monitoren van de uitvoering, hecht deze commissie veel waarde aan actieve betrokkenheid van medewerkers in hun overleg. Vrijwel elke vergadering worden dan ook medewerkers uitgenodigd om over relevante onderwerpen verslag te doen of van gedachten te wisselen.

In haar dagelijks functioneren wordt de RvT gefaciliteerd via het bestuurssecretariaat. De bestuurssecretaris is tevens secretaris van de RvT en vervult een adviserende rol voor alle leden van de Raad.

Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers/fte: 2161/ 1302
 • Aantal patiënten/cliënten: 3000
 • Aantal locaties: 11 (10 woonlocaties, 1 hoofdkantoor)
 • Aantal vrijwilligers: 814
 • Jaaromzet 2023: € 136 mln.
 • Financiële resultaten : Stabiel positief (2023: circa 3,8 miljoen)

 

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: https://www.kennemerhart.nl/

 

Sollicitatie procedure

Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl.

Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.

Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA

T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen