Cliëntenraad

Luisteren, signaleren, handelen

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij zijn uw vertegenwoordigers. De cliëntenraad is met vaste regelmaat in gesprek met het management van de locatie over uw wensen en behoeften. Kennemerhart hecht veel waarde aan de inspraak en medezeggenschap van cliënten; Kennemerhart is er immers voor u. Met de instelling van cliëntenraden is verzekerd dat uw stem wordt gehoord.

Bij Kennemerhart is voor elk woonzorgcentrum een cliëntenraad ingesteld die overleg voert met het lokale management over de gang van zaken binnen het woonzorgcentrum. Ook is er een cliëntenraad extramurale zorg. Elke raad heeft een afgevaardigde die zitting heeft in de centrale cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt met de Raad van Bestuur over beleidszaken die voor alle cliënten van belang zijn.

De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (Wmcz). Hierin zijn de regels en bevoegdheden van cliëntenraden vastgelegd. Zo bestaat er adviesrecht en instemmingsrecht op diverse onderwerpen en het recht op informatie.

Medezeggenschapsregeling Centrale Cliëntenraad ondertekend

Op maandag 4 januari 2020 is de nieuwe MedeZeggenschapsRegeling (MZR) in een digitale sessie ondertekend door de Raad van Bestuur, de Centrale Cliëntenraad en de afzonderlijke lokale cliëntenraden van Kennemerhart. De oude regeling diende te worden aangepast nadat op 1 juli 2020 de nieuwe Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) van kracht werd.

In de extreem hectische periode hebben de leden van de cliëntenraden, zorgdirecteuren, teamleiders en RvB, gezamenlijk mooie stappen gezet. In diverse brede sessies werden de standpunten uitgewisseld, werd allereerst de visie op medezeggenschap geformuleerd en kwam vervolgens de regeling tot stand. ​​​​​​​

Kennemerhart is trots op dit mooie resultaat, waarin -mede door het gezamenlijk doorlopen proces- een goede basis is gelegd om de cliëntmedezeggenschap verder met elkaar te verstevigen en verankeren.

Meer informatie?

Wilt u uitgebreide informatie over de (centrale) cliëntenraad van Kennemerhart, overweegt u lid te worden van een lokale cliëntenraad of heeft u een vraag? Bekijkt u dan onze algemene folder Cliëntenraad Kennemerhart.

VACATURE LID LOKALE CLIENTENRAAD KENNEMERHART

VACATURE TWEE LEDEN CENTRALE CLIENTENRAAD KENNEMERHART

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de centrale cliëntenraad via secretariaatccr@kennemerhart.nl (indien het een vraag betreft bestemd voor een van de lokale cliëntenraden, dan zal deze doorgestuurd worden ter behandeling).

Deel deze pagina: