De cliëntenraad

Luisteren, signaleren, medezeggenschap

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij zijn hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad is met vaste regelmaat in gesprek met het management van de locatie over hun wensen en behoeften. Kennemerhart hecht veel waarde aan de inspraak en medezeggenschap van cliënten. Met de instelling van cliëntenraden is verzekerd dat hun stem wordt gehoord.

Bij Kennemerhart is voor elk verpleeghuis een cliëntenraad ingesteld die overleg voert met het lokale management over de gang van zaken binnen het woonzorgcentrum. Ook is er een cliëntenraad voor extramurale cliënten.

Elke raad heeft een afgevaardigde die zitting heeft in de centrale cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt met de Raad van Bestuur over beleidszaken die voor alle cliënten van belang zijn.

De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ). Hierin zijn de regels en bevoegdheden van cliëntenraden vastgelegd. Zo bestaat er adviesrecht en verzwaard adviesrecht op diverse onderwerpen en het recht op informatie.

Wilt u uitgebreide informatie over de (centrale) cliëntenraad van Kennemerhart, overweegt u lid te worden van een cliëntenraad of heeft u een vraag? Bekijkt u dan onze Folder Cliëntenraad Kennemerhart. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de centrale cliëntenraad via secretariaatccr@kennemerhart.nl (indien het een vraag betreft bestemd voor één van de lokale raden zal deze doorgestuurd worden ter behandeling naar de betreffende lokale raad).

Deel deze pagina: